บริหารโครงการที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน

โครงการเดอะโควท เอแบค 2บางนา   เจ้าของ  คุณ  อภิวัฒน์   กุลตังวัฒนา

 

โครงการเดอะโวค  เอแบค 2บางนา  คุณ  ชมจิตรา   อ่องอารีย์

 

โครงการบ้านพักพนักงานบ้านทองหยอด  คุณภานุวัฒภ์  เงินศรีสุข

 

โครงการคอนโดคู่ 7 ชั้นระยอง       เจ้าของคุณกนกวรรณ   ถาวรวิเชียร

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ