บ้าน eco house

บ้าน 4.0(บ้านแห่งอนาคต)  eco-concept  คือการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ (Integrated)  หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์  ฉะนั้นจึงพิจารณาออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเป็นตัวอาคารหรือตัวบ้าน ให้สอดประสานกันทั้งในด้านเศษฐกิจและระบบนิเวศน์วิทยา โดยมีดุลยภาพ(Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือการทำให้บ้านที่สร้างขึ้นสอดคล้องและอิงธรรมชาติมากที่สุด”  (รายละเอียดทำอย่างไรให้บ้าน eco-concept ติดต่อ โทร 081-635-6501)

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ