บ้านอัจฉริยะ

บ้าน 4.0(บ้านแห่งอนาคต) บ้านฉัจริยะ โดยการนำเทคโนโลยี (Iot.) มาประยุกต์ใช้โดยเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อตอบโจทย์และคลอบคุมความต้องการของผู้อยู่ศัย  อย่างน้อย 4 ด้าน 
1. เพื่อความสะดวกสบาย (Lifestyle & convenient ) 
2. เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น (Safety & security) จากการมีระบบอัตโนมัติต่างๆมาเป็น ผู้ช่วย
3.  เพื่อประหยัดพลังงาน (energy Management) เป็นการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
4. เพื่อดูแลสุขภาพของผู้อาศัยภายในบ้าน (monitoring healtly) อาทิติดตั้ง  sensor ตรวจวัดอุณหภูมิ, sensor ตรวจจับก๊าซ CO2, sensor ตรวจจับคลื่นหัวใจ เป็นต้น
 (รายละเอียดทำอย่างไรให้เป็น smart home ติดต่อ โทร 081-635-6501)

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ